Thursday, January 27, 2005

i believe

我加左音樂,是我的野蠻女友的主題曲,i believe,大部分男仔都鐘意全智賢,雖然佢都幾靚,但係牽牛其實好好架,佢雖然傻傻地、又笨笨地、又肥肥地,又唔係好靚仔,但佢對全智賢好好,有個咁既男朋友,都好似幾好,仲可以虐待下佢,我好似有d變態。哈哈哈!!!!!!!!!

實不相瞞,我相信我都應該係野蠻女友來的,恰巧在網上跟米高談了男女相處之道,又是凹凸相配的問題,米高說一個外向活潑的人就要找一個有點悶的人,這樣才合得來,互補不足,這個問題都幾有意思,其實我諗無一方程式是正加正,還是正加負,因為環顧四周看來兩者也有,看來重點是那2個人如何相處,大家方向一致,互相遷就應該都解決都問題。否則一個向左走,一個向右走,便只有分手。

0 Comments:

Post a Comment

<< Home