Sunday, December 19, 2004

恩典太美麗...........

好期待我的受浸相,朋友拍的不大美麗,對焦不大好,唯有等大會攝影師的照片,有點失望,咁同無影無分別,又影唔到手中的花,咁影黎做咩,我又無留意到,佢地又唔睇返,又唔提我,都唔知講咩好,>.<

今日唱了恩典太美麗這首詩歌,及買了一對鞋,算是唯一的收獲............

0 Comments:

Post a Comment

<< Home