Saturday, November 13, 2004

水瓶座.........

Q 1:最情緒化? 第 6名 ........我覺得應該高位置d
Q 2:最有異性緣? 第 8名 ........我不嬲都覺得自己無咩異性緣
Q 3:哪個星座的女生最難追? 第5名 .........我想都不是太難,哈,哈
Q 4:神經最大條? 第 7名 ..........呢個我唔知喎
Q 5:說話最毒? 第 7名 .........原則上唔會咀咒人的
Q 6:最不喜歡受拘束? 第 2名 ...........係呀,唔鐘意受束縛
Q 7:最專情? 第 7名 .........我覺得自己專一喎>.<
Q 8:最懶惰? 第 6名 ............我覺得自己都幾懶
Q 9:最癡情? 第 9名 ..........應該唔算癡情的
Q10:最愛吃醋? 第10名 ..........一般啦,醋唔多鐘意飲的^^
Q11:最獨立?第3名 ........獨立都可以的
Q12:最愛睡? 第 8名 ............係既,可瞓可不瞓啦
Q13:最易犯桃花? 第 2名 ........桃花劫諗起都驚,寧願無
Q14:最沒有安全感? 第 8名 ...........我好安全架
Q15:得失心最重? 第 8名 ........唔太重得失嗎?一般啦
Q16:最幽默? 第 3名 ..........我幽點嗎?哈..
Q17:最不容易說出內心的話? 第 2名 ....絕對係,不易對人說的
Q18:最愛腳踏兩條船? 第 2名 ......抗議,我無架
Q19:最夠朋友? 第 5名 ............我都幾夠朋友架
Q20:哪個星座的男生最被動? 第 7名 ..........唔知
Q21:最喜歡流浪? 第 2名 ..........都好似幾好玩的
Q22:最重視朋友? 第 1名 ..........對呀,我重視你地
Q23:最不喜歡上課? 第 4名 ...........又真係唔多鐘意返學
Q24:哪個星座男生最容易落淚?第6 名 .........男仔係難d
Q25:最悲觀? 第 8名 ..........一時時啦
Q26:最八卦? 第 5名 ........我都幾八的
Q27:哪個星座最會表現"曖昧不明"的關係? 第 3名 ...........係咩,我又唔覺喎
Q28:長的最好看? 第4名 ............沒有研究,又唔覺喎
Q29:最有魅力? 第6 名 ........應該無乜
Q30:性格最臭屁?第8 名 ..........我以為會高位置d添

總結一句,幾準,大部分認同

0 Comments:

Post a Comment

<< Home