Friday, September 03, 2004

攰嗎?

今日有朋友問工作咁忙,會唔會病,我就答佢可以病都唔錯,放下假。有陣時想個樣野,都唔會得到,唔想有時,又會有架喎。

病呢家野,多數放假先發生,返工想佢發生又無架喎,天意如此,可能神真係要我經歷下,從中又學習下。

0 Comments:

Post a Comment

<< Home