Monday, August 30, 2004

我談的那場戀愛

近幾日開始睇《我談的那場戀愛》,係人地送既,睇左幾十頁,我覺得所有人開始拍拖都覺得同果個人係天註定,有人海中找到你的感覺,機會率就一定好微都比我遇上你。

我係一個相信感覺既人,但我又唔覺得可以一見鍾情,只係鍾意個樣係唔長久的,我唔會好容易發展一段感情,要觀察下啱唔啱,好感是否只是一瞬間的事情,又相處得來嗎?

我諗我係唔容易釋放感情的人,不知是好是壞。


0 Comments:

Post a Comment

<< Home