Sunday, August 29, 2004

音樂會

今日同幾個朋友去聽音樂會,上半場好睇d,d小朋友好得意,我係指台上面既小朋友,唔係我身後果幾隻嘩鬼,果幾隻小嘩鬼由開場嘈到散場,真係吹漲!!!!!!!!

我本身都無咩耐性,對小朋友本來無咩野,但就好怕呢類小嘩鬼,唔停口既,不過,我細個都好似係,但我亞媽好少帶我聽音樂會。

0 Comments:

Post a Comment

<< Home