Saturday, August 21, 2004

朋友

朋友在我人生當中佔了好重要既一部分,近日好唔開心,不論來自工作、感情、生活......但有幸有好多朋友的安慰及支持,在困苦中仍找到一點自由的空間,唔係可能瓜左。

thanks everybody!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home